Dotazy a odpovědi ke skladování a používání hnojiv

V této rubrice si můžete prohlédnout odpovědi na často kladené dotazy k obecným požadavkům na skladování a používání hnojiv. Pokud se jedná o zacházení se hnojivy ve zranitelných oblastech, najdete odpovědi v článku "Dotazy a odpovědi k nitrátové směrnici".
Pokud uspokojivou odpověď nenajdete, napiště svůj dotaz, prosím, na adresy: klir(a)vurv.cz, kozlovska(a)vurv.cz 
Podle možností se Vám pokusíme co nejdříve odpovědět.

POZOR - vzhledem ke změnám legislativy nemusí být odpovědi platné po datu jejich zveřejnění.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.5.2014
Dotaz: 
V našem areálu jsme pronajali jednu stáj dalšímu subjektu k chovu skotu a koní. Můžeme skladovat na našem polním složišti (po dobu 24 měs. maximálně, nejsme ve zranitelné oblasti) i jeho hnůj z hluboké podestýlky? Je nějaká předepsaná forma dohody, nebo stačí nějaké jednoduché písemné ujednání? Musí mít ten subjekt nějaké rozbory tohoto hnoje?
Odpověď: (Klír) Určitě můžete, zvlášť kdybyste pak ten hnůj používali ke hnojení na vaše pozemky. Ale i kdyby si zase zpátky původní majitel ten hnůj "vyzvedl" a požíval na svoje pole... V prvním případě stačí nějaký doklad o předání (rozbor být
nemusí, oba subjekty se shodnou, že použijí údaje z tabulek vyhlášky), ve druhém případě bych vůbec nic neřešil... Za složiště má stejně zodpovědnost váš podnik. Od letošního roku však platí, že i mimo zranitelnou oblast může být složiště jen na místech schválených v havarijním plánu (viz nová vyhláška o hnojivech č. 377/2013).

17.10.2012
Dotaz: 
Lze hnojit digestátem k výdrolu obilnin? Letos vyrostl poměrně dost vysoký.    
Odpověď (Klír)Z hlediska obecných požadavků vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv by takové hnojení připadalo v úvahu jen "hadicemi do porostu". Přepoklad je, že tento výdrol bude následně použit jako zelené hnojení. Pro případnou kontrolu je nutné tento výdrol zapsat jako meziplodinu do evidence hnojení, k němu evidovat aplikaci digestátu v odpovídajícím množství a následně, po zapravení výdrolu do půdy, evidovat "zelené hnojení". Z hlediska nitrátové směrnice však nelze ve zranitelných oblastech toto hnojení započítat k výdrolu, ale ke slámě nebo do limitu příští plodiny. Výjimka je jen u výdrolu řepky, který je z hlediska nitrátové směrnice považován za meziplodinu s možností započítání hnojení.

30.08.2012
Dotaz:
 Musíme vést evidenci hnojení pro chov koz 10 ks na velikosti pastvin 2 ha v nezranitelné oblasti?
Odpověď (Klír)Povinnost vedení evidence hnojení na zemědělské půdě (i pastvou zvířat) je pro všechny „zemědělské podnikatele", kteří jsou v evidenci zemědělských podnikatelů na obci s rozšířenou působností. Pak už nezáleží na velikosti hnojené plochy (v tomto případě pastviny) ani počtu zvířat. Podle tabulky č. 2 z vyhlášky č. 274/1998 Sb., produkuje na pastvě 10 koz (= jedna dobytčí jednotka, 500 kg, pokud mají průměrnou hmotnost 50 kg) celkem 9,1 t výkalů a moči za rok. V 1 t je přívod živin do půdy 4,9 kg N, 2,6 kg P2O5 a 6,6 kg K2O. To je přívod do půdy celkem 45 kg N, 24 kg P2O5 a 60 kg K2O. Pokud by byly celoročně venku na 2 ha, pak je to přibližně 4,55 t/ha 22 kg N/ha, 12 kg P2O5/ha a 30 kg K2O/ha. Ale asi nějakou dobu jsou kozy schované, např. přes zimu a tak se na pastvu dostane méně, podle podílu doby venku. Ve chlévě ale budou produkovat hnůj, podle tabulky č. 3A z vyhlášky č. 274/1998 Sb., v množství 7,8 t/ha na 1 DJ (= 10 koz) za rok, což se ale zase krátí podle doby ve chlévě. 

31.10.2009
Dotaz:
 Jak je to s evidencí hnojení u pozemků (hlavně louky), které se vůbec nehnojí? Musí či nemusí být ke kontrole předložen čistý vytištěný
papír - prázdná tabulka evidence hnojení? Slyšel jsem, že to bylo při kontrole vyžadováno...  
Odpověď (Klír): Pokud by to byla pravda, bylo by to přece nelogické... Povinnost vést evidenci hnojení stanoví zákon o hnojivech (č. 156/1998 Sb.) naprosto přesně, a to v § 9:
„(6) Zemědělští podnikatelé jsou povinni řádně vést evidenci o hnojivech ... použitých na zemědělské půdě ...; tato povinnost se nevztahuje na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy. ... 
(7) Evidence ... se vede o množství, druhu a době použití hnojiv ... podle jednotlivých pozemků, plodin a let a uchovává se nejméně 7 let. Na požádání ústavu jsou zemědělští podnikatelé povinni evidenci předložit a umožnit ověření v ní uvedených údajů. 
(8) Záznam o použití hnojiva ... musí být v evidenci proveden do 1 měsíce od ukončení jeho použití.“
Takže je tam několikrát napsáno, že to je evidence o použití hnojiv, tedy nikoliv o jejich „nepoužití"... Pokud tedy nehnojím, nemusím nic psát a tedy žádnou evidenci předkládat, natož tisknout prázdné papíry. 
POZOR ale na pastvu či jiný pobyt hospodářských zvířat na zemědělské půdě a také na ponechanou slámu a další skliditelné rostlinné zbytky (vedlejší či hlavní produkt použitý ke hnojení) - to je také hnojení! Od roku 2009 se sice z vedlejších produktů povinně eviduje jen sláma, ale hlavní produkt, např. zelené hnojení či mulč trávy, se povinně eviduje i nadále. Všechny tyto ponechané skliditelné rostlinné produkty se však do evidence hnojení zaznamenávají bez uvedení množství hmoty a do půdy navracených živin (§ 7 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v novelizovaném znění - účinnost změn od 1.11.2009).


25.10.2009
Dotaz: 
Jaké jsou požadavky na zapravování hnojiv do půdy? Týká se to i travních porostů?
Odpověď (Klír): Požadavky na zapravení hnojiv do půdy po jejich aplikaci se týkají jen orné půdy. Přesné znění požadavků je uvedeno v § 5 odst. 4 vyhlášky MZe č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. Znění této vyhlášky po její poslední novelizaci, účinné od 1.11.2009, najdete zde. 
Požadavek na zapravení do půdy se však netýká jen hnojiv, ale i dalších hnojivých látek – odpadů využitelných ke hnojení. Platí tedy i požadavek na zapravení upravených kalů použitých na zemědělské půdě, a to nejpozději do 48 hodin od umístění kalů na zemědělskou půdu (§ 1 vyhlášky MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě). POZOR - tedy nikoliv od aplikace, ale od navezení upravených kalů na pozemek. Sedimenty (rybniční bahno apod.) musí být za
praveny do půdy do deseti dnů od jejich rozprostření na pozemek (§ 3 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě).
Požadavek na zapravení hnojiv do půdy se týká jak statkových hnojiv, tak i organických hnojiv. 
Tekutá statková hnojiva (močůvka, hnojůvka, kejda nebo tekutý podíl po její mechanické separaci = fugát, ...) a kapalná organická hnojiva (melasové výpalky, digestát z bioplynové stanice nebo tekutý podíl po jeho mechanické separaci = fugát, ...) se musí zapravit do orné půdy nejpozději do 24 hodin po jejich aplikaci. Pro řádkové přihnojování porostů hadicovými aplikátory však platí výjimka – zapravovat se nemusí (do evidence hnojení se v rubrice „datum zapravení“ uvede „hadice“). Pro uplatnění této výjimky však musí být na pozemku skutečně porost. Nelze tedy uznat aplikaci např. v krátké době po zasetí. 
Tuhá statková hnojiva (hnůj, drůbeží trus, drůbeží podestýlka, tuhý podíl kejdy po její mechanické separaci = separát,...) nebo tuhá organická hnojiva (kompost, tuhý podíl digestátu po jeho mechanické separaci = separát, ...) se musí zapravit do orné půdy nejpozději do 48 hodin. POZOR – tuhým statkovým hnojivem jsou i vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin, tedy skliditelné rostlinné zbytky, jako je sláma, chrást, plodiny na zelené hnojení – u nich samozřejmě žádná povinnost zapravení do půdy není.

09.10.2009
Dotaz:
 Nejsme ve zranitelné oblasti, ale jsme přihlášeni v agroenvi (PRV). Hnůj ukládáme na zemědělskou půdu. Můžeme mít takto založené „polní hnojiště“ na jednom místě 24 nebo 12 měsíců? 
Odpověď (Klír): 
Pro uložení hnoje na zemědělské půdě (před jeho použitím) mimo zranitelnou oblast platí tyto hlavní požadavky:
1) Obecné požadavky na ochranu vody, dané § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a návaznými předpisy: 
   - "Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí"
   - "Nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky" (myslí se tím vlastní kontrola toho, co je vidět)
   -  ve schváleném havarijním plánu mít uvedena místa vhodná k uložení hnoje (pro zranitelnou oblast je to povinnost přímo pramenící z nařízení vlády č. 103/2003 Sb.; mimo zranitelnou oblast to vlastně vyplývá z obecného požadavku vyhlášky č. 450/2005 Sb. popsat v havarijním plánu veškeré nakládání se závadnými látkami, tedy i jejich "skládkování")
2) Požadavek § 4 odst. 1 vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv:
   - "Na zemědělské půdě mohou být tuhá statková hnojiva uložena nejdéle po dobu 24 měsíců."
3) Požadavky systému Kontroly podmíněnosti (cross compliance), podle nařízení vlády č. 83/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor..., kontrolovaný požadavek SMR2/1: 
   - "Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí?" (viz publikace MZe "Kontrola podmíněnosti" z roku 2009, str. 22-23).

 

16.09.2009 
Dotaz:
 Za jakých podmínek mohu ke hnojení využívat organické hnojivo z bioplynové stanice?
Odpověď 
(Klír): Organické hnojivo vznikající anaerobní fermentací při výrobě bioplynu se nazývá digestát. Podle § 9 odst. 4 zákona o hnojivech (po jeho novele v lednu 2009) nelze na zemědělské půdě použít digestáty, pocházející z bioplynové stanice zpracovávající i jiné suroviny než statková hnojiva či  objemná krmiva, pokud nebyly registrovány u ÚKZÚZ. Toto je důležité zejména pro použití digestátů ke hnojení v rámci podniku provozujícího bioplynovou stanici. Tato podmínka totiž před novelou neplatila. Pokud je však digestát vyroben pouze ze statkových hnojiv anebo objemných krmiv, může se na půdu i nadále použít bez registrace. Jiná věc je uvádění digestátů do oběhu - další podrobnosti najdete zde.