• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Jak správně uložit hnůj na poli (aktualizovaná metodika pro praxi)

Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)

Uplatněná certifikovaná metodika pro praxi (autoři: Ing. Pavel Svoboda, Ing. Jana Wollnerová, Ph.D., VÚRV, v.v.i.) poskytuje ucelený návod, jak správně ukládat hnůj na zemědělské půdě před jeho použitím. Cílem je zachovat kvalitu hnoje i omezit rizika znečištění okolního prostředí, zejména povrchových a podzemních vod. Metodika vychází z aktuálních výsledků výzkumu, který se u nás dosud v takové míře neprováděl. Dlouhodobě byly odebírány a analyzovány vzorky půd z různých vrstev půdního profilu, dále vzorky hnojůvky a rostlin z okolí velkého množství složišť hnoje. 

 

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz