• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Semináře k dotacím, hnojení, ochraně vod a nitrátové směrnici (2017/2018)

Seminář "Výživa rostlin, hnojení a hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší"
(říjen 2017 - březen 2018)

Obsah semináře:
- aktuální informace k úpravě podmínek pro dotace v roce 2018
- kontrola podmíněnosti (nový DZES 5)
- přímé platby (změny u EFA meziplodin, souvratí a N poutajících plodin
- obecné i speciální požadavky na skladování a používání hnojiv
- požadavky 4. akčního programu nitrátové směrnice pro období 2016-2020
- minimální požadavky AEKO PRV
- pravidla pro hospodaření v ochranných pásmech (PHO, OPVZ)
- principy a nové postupy ve výživě rostlin a hnojení
- postupy pro zpracování plánů hnojení a bilance živin
- pravidla pro nakládání s ostatními hnojivými látkami (upravené kaly, sedimenty)
- používání pomocných látek (inhibitory nitrifikace, technologické vody z dojíren apod.).

Přednáší Ing. Lada Kozlovská a Ing. Jan Klír, CSc. z VÚRV, v.v.i.
Termíny akcí a pozvánky naleznete zde

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz