• teaser blank
 • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

  Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Model OH pro ekoplatbu 2023 a 2024

V návaznosti na připravu ekoplatby v rámci nové SZP jsme pro Vás připravili interaktivní tabulku v excelu, kde si můžete vyhodnotit, zda splňujete podmínky z hlediska hospodaření s organickou hmotou v hospodářském roce 2022/2023. Nyní jsme již připravili formulář i pro hospodářský rok 2023/2024, kde si můžete plánovat sklizeň či ponechání slámy, plochy meziplodin (i nedotačních), množství statkových a organických hnojiv k aplikaci, strukturu plodin a úhorů apod. 

Bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022

Pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 (povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně) jsme opět připravili jednoduchý sešit v excelu. Výpočet je stejný jako za předchozí rok, s několika úpravami...

Nový excel pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 najdete zde.

Excel pro bilanci dusíku a organické hmoty pro hospodářský rok 2020/2021

4. 3. 2022
Excelový formulář pro výpočet bilance dusíku (i fosforu a draslíku) byl doplněn o list s orientačním výpočtem bilance organické hmoty dle návrhu Ekoplatby. Vychází se totiž ze stejných podkladů (plodiny, hnojení) jako při bilancování N. V novém listu „Bilance OH“ je však třeba za rok 2021 ještě doplnit kombinaci organického hnojení se slámou, pěstování meziplodin, zpracování půdy atd.

Tato bilance organické hmoty je jedním z kritérií pro hodnocení projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2022. Model vychází z návrhu pro Ekoplatbu od roku 2023, viz návrh Strategického plánu odeslaný dne 28. 1. 2022 Evropské komisi k připomínkování. Navržené požadavky Ekoplatby na hospodaření s organickou hmotou na orné půdě jsou uvedeny od str. 206 návrhu Strategického plánu. 

Pro vyzkoušení v praxi byl do excelu pro výpočet bilance N vložen zjednodušený model pro orientační výpočet bilance organické hmoty. V tomto výpočtu jsou vedlejší rostlinné produkty použité ke hnojení (sláma, chrást) a zaseté meziplodiny hodnoceny za kalendářní rok 2021, tedy v návaznosti na údaje o plodinách z Jednotné žádosti 2021. Pro Ekoplatbu by však z důvodů včasného vykazování, kontroly a hlavně pro možnost včasného vyplacení dotace bylo vhodnější započítat veškeré vstupy organické hmoty, včetně zapravené slámy, řepného chrástu i zeleného hnojení za období hospodářského roku. To by byl drobný rozdíl proti bilanci dusíku, kde se sláma a chrást nehodnotí z hlediska vstupů (=hnojení), ale z hlediska výstupů, tedy exportu živin ve vedlejším produktu... Základní model se všemi podrobnostmi najdete zde.

Doplněný excel si můžete stáhnout níže ("v3").

Pokud jste již bilanci N vypočetli ve starší verzi („v2“) a máte zájem o doplnění bilance organické hmoty, pošlete vyplněný soubor, nový list Vám doplníme… 

Podrobné informace (návody k vyplnění formuláře, odpovědi na časté dotazy) najdete zde. Dotazy posílejte na adresu „klir@vurv.cz“ nebo klidně volejte: 603 520 684. Stručné informace najdete níže.

Aktuální webináře: bilance živin a organické hmoty, jakož i související témata (legislativa hnojiv, dotace 2022, ...) jsou náplní nových webinářů (leden–únor 2022), které v rámci PRV pořádá ZS ČR, ale jsou samozřejmě určeny pro všechny zemědělce. Pozvánku si můžete otevřít nebo stáhnout zde (na akci je nutné se předem přihlásit a vybrat si tak vhodný termín). 

Excelové soubory pro bilanci si můžete stáhnout i zde:

 • jednoduchý soubor  verze 3 z 6. 2. 2022 (doplněno o bilanci organické hmoty na orné půdě, drobná úprava vzorce pro zabránění dělení nulou), pouze pro ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T)
 • kompletní soubor – verze 3 ze 4. 3. 2022 (doplněno o bilanci organické hmoty na orné půdě), pokud máte i další kultury (chmelnice, vinice, sady, ...), pro které se sice bilance nepočítá, ale můžete pro ně evidenčně rozepsat hektary a hnojiva  

Hlavní principy bilance:

 • vypočítat bilanci do 31. 12. 2021 je povinností pro zemědělské subjekty s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to jakoukoliv částí (bilance se počítá na celou výměru zemědělského závodu, tedy i přes DPB mimo zranitelné oblasti)
 • bilance se nikam neposílá, případná kontrola je na místě, povolený max. limit pro bilanční přebytek +70 kg N/ha z.p. zemědělského závodu se bude hodnotit až v tříletém průměru (kontrola limitu tedy až od ledna 2024) 
 • spotřeba hnojiv se uvádí za hospodářský rok 2020/2021, tedy za období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021; přitom se uvedou veškerá použitá hnojiva, tedy včetně hnojení k meziplodinám, na podporu rozkladu slámy apod. – v bilanci totiž není hnojení vztahováno ke konkrétní plodině, neboť se počítá s využitím dodaných živin půdními mikroorganizmy i následnými plodinami, a pro zohlednění ztrát dusíku nebo jeho případnou akumulaci v půdě při zvyšování obsahu organické hmoty byl nastaven "povolený" bilanční přebytek
 • sklizně se uvádějí za celý rok 2021 (uvedou se všechny sklizené hlavní a vedlejší produkty, i v případě různých plodin na stejném pozemku, např. senážní žito a následně silážní kukuřice, čímž vznikne "překryv" plochy, častý např. v zelinářských provozech)
 • sklizené produkty se uvádějí v naturálním produktu (bez ztrát při čištění obilí, přebírání brambor apod.), ale v přepočtu na standardní obsah sušiny (vlhkost); u víceletých pícnin vždy v součtu všech sečí a hlavně v přepočtu na seno (např. i na základě odhadu, tedy hmota senáže děleno třemi)
 • rozbory sklizených produktů se běžně neprovádějí, ale u potravinářské pšenice se stanoví obsah dusíkatých látek v zrně, např. 14,5 % N-látek v sušině, a z toho je pak možné vypočítat odběr dusíku na 1 tunu zrna při standardní vlhkosti 14 % (sušina 86 %), tímto postupem:
  14,5 / 5,70 x 0,86 x 10 = 21,9 kg N/t zrna
  vypočtenou hodnotu obsahu dusíku v zrně lze pak použít jako "hodnotu dle rozboru" a při výpočtu ji vložit v listu "Plodiny" do sloupce "V" (koeficient pro přepočet N-látek na N ve výši 5,70 se používá jen u pšenice, kdežto u ječmene, ovsa, žita, tritikále a kukuřice na zrno se použije koeficient 6,25) 
 • produkty, které na pozemku zůstaly jako "hnojivo", např. meziplodiny na zelené hnojení, mulč, sláma, řepný chrást se jako sklizeň nevykazují (z pole/louky v nich nebyly odvezeny živiny)
 • v případě pastvy se do bilančních výstupů nezapočítá spasená píce a do vstupů ani živiny ve výkalech a moči  
 • podrobnosti uvádí metodika (kapitola k bilanci je od str. 56)

 

Aktualizovaná „Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (3. vydání)“

Při aktualizaci metodiky byly zapracovány změny v legislativě hnojiv v roce 2021. Více najdete zde.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz