Dotazy a odpovědi

V LPIS jsou nově u všech pozemků, i mimo ZOD uvedeny informace o Výnosových hladinách (VH), Aplikačních pásmech (AP) nebo Klimatických regionech (KR). Co to pro zemědělský závod znamená, pokud je zařazen do zranitelných oblastí (ZOD) jen částečně?

V LPIS jsou nově napočítány atributy nitrátové směrnice (NS) na všech dílech půdních bloků (DPB), a to i v případě, že se DPB v ZOD nenachází nebo podnik není žadatelem agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO). Ukázalo se, že požadavky plnění podmínek podle NS můžou vyplývat i z jiných předpisů (např. z obecních vyhlášek nebo rozhodnutí vymezujících ochranná pásma vodních zdrojů – OPVZ), proto bylo nezbytné tyto informace zveřejnit na veškeré zemědělské půdě.

Přístup k plnění požadavků NS však zůstává stejný:

Opatření NS vztahující se k zemědělské půdě jsou povinná pouze na DPB nacházejících se v ZOD (případně vybraná opatření „Malé nitrátovky“ na všech DPB zemědělského závodu, který je žadatelem AEKO).

Výjimkou z tohoto pravidla jsou tři ustanovení NS, která se vztahují na celý zemědělský závod, a to i v případě, že se nachází v ZOD pouze částečně:

•     hodnocení limitu dusíku organického původu ve výši 170 kg N/ha zemědělské půdy závodu – k výpočtu se použije veškerá výměra půdy vhodné k organickému hnojení, tedy i výměra mimo ZOD,

•     požadavek na kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné na uskladnění jejich šestiměsíční produkce (mimo hnojůvku a tuhá statková hnojiva uložená na poli) musí být splněn na území celého zemědělského závodu, i když hospodaří ve zranitelných oblastech jen částečně,

•     bilance dusíku se počítá za celý zemědělský závod, i když hospodaří ve zranitelných oblastech jen částečně.

Jaká jsou nová omezení vztahující se ke střídání plodin?

Obecně bude střídání plodin řešeno v rámci nastavení dotačních podmínek Cross-compliance pro nové programové období, jako nový DZES, v rámci kterého bude řešeno střídání všech zemědělských plodin. To se předpokládá od roku 2023.

Nově ale v rámci zavedení 5. akčního programu ve zranitelných oblastech (tedy na DPB ve zranitelných oblastech a zároveň ve 3 aplikačním pásmu) platí od 1.8.2020 omezení pro kukuřici, která se nesmí pěstovat více než 2 roky po sobě.

Požadavek je uveden v § 10 nařízení vlády 262/2012.

Výklad je tento:

Kontrola nejvýše dvouletého cyklu pěstování kukuřice začíná datem účinnosti 5. akčního programu, tedy dnem 1. 7. 2020. To znamená, že ve III. aplikačním pásmu se jako první kukuřice hodnotí kukuřice pěstovaná v roce 2020 a další kukuřici lze na daném zemědělském pozemku pěstovat ještě v roce 2021, přičemž v roce následujícím (2022) je nutné již plodinu změnit. Nezáleží tedy na tom, jaká plodina byla na daném zemědělském pozemku pěstována v roce 2019.

Vzhledem k tomu, že pozemky s kukuřicí (zemědělské parcely v LPIS) se mohou v rámci jednoho DPB posunovat nebo měnit tvar, je, s ohledem na praktickou stránku realizace (např. pásy plodin, nepřesné zasetí, posun hranic pozemku, přejezdy zemědělskou technikou), nastavena tolerance 10 % možného překryvu plochy kukuřice, a to v kterémkoliv roce pěstování. Tento překryv nebude považován za porušení požadavku.

Sled pěstování kukuřice je možné přerušit ozimou plodinou, pěstovanou jako třetí hlavní plodina ve dvou letech. Typicky se jedná o pěstování ozimého žita sklizeného na senáž v následujícím roce, po kterém může být zaseta opět kukuřice. V tomto případě již není tato další kukuřice pěstována po kukuřici. Přerušení sledu pěstování kukuřice však není možné meziplodinou zapravenou na zelené hnojení, sklizenou na podzim nebo pěstovanou jako vymrzající. Mezi kukuřicí pěstovanou na siláž a na zrno není v rámci této podmínky uplatněn žádný rozdíl. Požadavek § 10 odst. 3 nařízení se týká i kukuřice pěstované ve směsi s jinou plodinou (slunečnice, čirok apod.).

 

Zemědělský závod se nachází částečně v ZOD, pobírá dotace SAPS a AEKO. Platí pro DPB mimo ZOD zákaz pěstování kukuřice na DPB se sklonitostí více jak 7° a vzdálenosti od vody 14 m?

Tento požadavek NS (§ 11 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.) je součástí cross-compliance PPH 1/5, tj. vztahuje se pouze na pozemky v ZOD. Je však také součástí tzv. Malé nitrátovky, podmínky pro žadatele AEKO, i na území mimo ZOD. Tudíž požadavek se vztahuje na všechny DPB zemědělského závodu.

Nicméně požadavky NS se vztahují na plochu „zemědělského pozemku“ – dle definice to je plocha obhospodařované půdy s jednou plodinou (dle LPIS zemědělská parcela).

Tudíž, pokud by byl např. ječmen pěstován na části DPB do 25 m a kukuřice až za ním - ve vzdálenosti větší než 25 m, potom je požadavek splněn.