Poradenství VÚRV, v.v.i.

Pracovníci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. se podílejí na uplatnění nitrátové směrnice v České republice.
Rádi Vám podáme potřebné informace nejen o nitrátové směrnici, ale i o problematice výživy rostlin a hnojení, včetně péče o půdní úrodnost. Dále o produkci a skladování statkových hnojiv, pastvě zvířat, evidenci hnojení a havarijních plánech. Poradit můžeme i v oblasti agroenvironmentálně-klimatických opatření Programu rozvoje venkova, podmínek pro přímé platby ("greening") a požadavků kontroly podmíněnosti ("cross compliance").

Základní konzultace jsou podávány zdarma, v rámci dotačního titulu MZe 9.F.i. Jedná se o "odborné konzultace formou telefonického, elektronického, písemného či osobního kontaktu".

Pracovníci poradenského centra:

Ing. Jan Klír, CSc. 
tel.:       603 520 684
e-mail:   klir(a)vurv.cz

Ing. Lada Kozlovská
tel.:       733 375 632
e-mail:  kozlovska(a)vurv.cz

Hana Šperlingová
tel.:       702 087 707 
e-mail:  sperlingova(a)vurv.cz

Výsledky výzkumu - metodiky pro praxi naleznete zde.