Možnosti využití modelů

Současný stav a možnosti využití matematických modelů k simulacím procesů v oblasti rostlinné produkce
Matematické modely popisují vztahy a jevy, které pozorujeme v živé i neživé přírodě pomocí matematických postupů, rovnic nebo logických výroků. Jde o zobecnění složitých dějů, které model vypočítává (modeluje, simuluje, předvídá) na základě jiných údajů, vstupních dat. Využití modelů vyžaduje znalosti o vstupních vegetačních, meteorologických, pedologických a agrotechnických údajích. Některé vstupní údaje modelu, například vlastnosti půdy a druhu nebo odrůdy plodiny je nutné upravit, kalibrovat, podle podmínek daného stanoviště a modelovaného genotypu.  Podrobnější informaci o vstupních údajích a kalibraci najdete 
zde.
Rozvoj matematických modelů v oblasti pěstování plodin nastal v 60. a 70. letech 20. století. Modely v té době byly téměř výhradně určeny pro výzkum. I jejich forma a fungování byla srozumitelná jen několika odborníkům na daný programovací jazyk. Praktické využití modelů nastává především od osmdesátých a devadesátých let minulého století. Díky pokroku výpočetní techniky přestala být limitujícím prvkem rychlost a paměť počítačů, nové programovací jazyky umožnily využívat modely specialistům v různých oblastech výzkumu plodin a forma přátelská k uživateli zpřístupnila některé modely i běžným uživatelům. Popisy jednotlivých typů modelů a možnosti jejich využití jsou uvedeny zde.
D
alší internetové odkazy, včetně seznamu doplňující literatury jsou uvedeny zde.

___________________________________________________________________________ 
© Ing. Jan Haberle, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2009
Vytvoření programů a studium využití matematických modelů bylo podpořeno MZe v rámci výzkumného záměru MZE0002700604