• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Úpravy akčního programu od 1. 3. 2018

Opatření 4. akčního programu na období 2016–2020, vyhlášeného novelou pod č. 235/2016 Sb. jsou účinná od 1. srpna 2016. Technická novela č. 27/2018 Sb. s účinností od 1. 3. 2018 provádí drobné změny v akčním programu, včetně upřesnění některých formulací textu, za účelem jednoznačného výkladu. Změny byly zapracovány do aktualizované metodiky:
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)


Změny v akčním programu (od 1. 3. 2018)

Období zákazu hnojení (tabulka č. 1 v příloze č. 2 k nařízení)

→       Úprava požadavku: hnojení hnojivy s pomalu uvolnitelným dusíkem nebo upravenými kaly je zakázáno v období od 1. června do 31. července, pokud nedojde k následnému pěstování plodin v kalendářním roce, kdy bylo hnojeno (nově je tedy umožněno hnojení v uvedeném termínu i v případě následného pěstování jiných než ozimých plodin, např. meziplodin).

Limity hnojení k plodinám (odst. 6 v § 7; tabulky č. 1, 2 a 5 v příloze č. 3 k nař.)

→     Převedení hlavní půdní jednotky 34 v klimatickém regionu 8 a 9 z první do druhé výnosové hladiny (tab. č. 1 a 2 v příloze č. 3 k nařízení).

→     Upřesnění požadavků na hnojení zeleniny (odst. 6):

  • odběry a rozbory vzorků půdy provede osoba odborně způsobilá, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona o technických požadavcích na výrobky (zákon č. 22/1997 Sb.),
  • dusík využitelný pěstovanou plodinou v prvním roce se do přívodu N započte pouze z hnojiv aplikovaných až po datu odběru vzorků půdy.

→     Zvýšení limitu přívodu dusíku pro sóju (80 kg N/ha, tab. č. 5 v příloze č. 3).

Hnojení v létě a na podzim (odst. 8 v § 7; tabulka č. 6 v příloze č. 2 k nařízení)

→     Upřesnění: maximální celkové dávky stanovené pro jednotlivé způsoby hnojení a hnojiva podle písmene A a B nelze mezi sebou sčítat (upřesnění textu za účelem jednoznačného výkladu).

Hospodaření v blízkosti povrchových vod (§ 12)

→     Upřesnění terminologie: zákaz hnojení v ochranném pásmu 25 m od břehové čáry (na zemědělském pozemku se sklonitostí převyšující 7 stupňů) se vztahuje jak na tekutá statková hnojiva (např. kejda), tak i na kapalná organická hnojiva (např. digestát).

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NITRÁTOVÉ SMĚRNICI (aktualizace 2018)

Co je to nitrátová směrnice?

-  předpis Evropské unie (91/676/EHS), vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství

-  jeden ze zákonných požadavků na hospodaření, které jsou kontrolovány v systému kontroly dotací („cross compliance“)

-  u nás je nitrátová směrnice uplatněna v § 33 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.)

-  prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů (zkráceně NV č. 262/2012 Sb.)

Co to jsou zranitelné oblasti?

-  zranitelné oblasti dusičnany, zkratka ZOD

-  jsou to oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů

-  jsou vymezeny v hranicích katastrálních území (k.ú.)

-  vymezení zranitelných oblastí podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech

Jak se má hospodařit ve zranitelných oblastech?

- zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice

- akční program podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech

- požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách

- k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)

- zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat v LPIS na Portálu farmáře informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech

Jaký je harmonogram nitrátové směrnice?

Vymezení a revize zranitelných oblastí

-  základní vymezení zranitelných oblastí: od 11.04.2003 (NV č. 103/2003 Sb.)

-  první revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.09.2007 (novela NV č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 219/2007 Sb.)

-  druhá revize vymezení zranitelných oblastí : od 01.08.2012 (nové NV č. 262/2012 Sb.)

-  třetí revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.08.2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.; technická novela nařízením vlády č. 351/2016 Sb.)

Akční program (požadavky na hospodaření)

-  první akční program: 01.01.2004 - 03.04.2008 (NV č. 103/2003 Sb.)

-  druhý akční program: 04.04.2008 - 31.07.2012 (novela NV č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 108/2008 Sb.)

-  třetí akční program: 01.08.2012 - 31.07.2016 (nové NV č. 262/2012 Sb. a jeho novela nařízením vlády č. 117/2014 Sb.)

čtvrtý akční program: od 01.08.2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.; technická novela nařízením vlády č. 27/2018 Sb. zavádí dílčí úpravy od 01.03.2018)

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz