• teaser blank
 • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

  Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Změny v uplatnění nitrátové směrnice od 01.08.2016

Dne 11. července 2016 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Novela má č. 235/2016 Sb. a byla vydána ve Sbírce zákonů (částka 92, rozesláno 27.07.2016). Účinnost změn je od 1. srpna 2016. Změny jsou zapracovány do LPISu a na úrovni jednotlivým DPB jsou zveřejněny v Portálu farmáře.
K novele budou v roce 2017 opět pořádány semináře - místa a termíny průběžně zveřejňujeme, sledujte Aktuality (vpravo).
Novelu č. 235/2016 Sb. si můžete stáhnout, ale z praktického hlediska je důležitějším dokumentem platné znění NV č. 262/2012 Sb., které je touto novelou upraveno (ke stažení níže). Všechny dokumenty jsou zveřejněny s platnými přílohami. Pokud ale jde o přílohu č. 1, tedy seznam zranitelných oblastí, tak tam došlo jen k nepatrným změnám (přidání a odstranění několika zranitelných oblastí), které jsou v platném znění přehledně vypsány. V novele je totiž uveden seznam všech katastrálních území v současné době zařazených do zranitelných oblastí, tam změny k 1. srpnu 2016 odlišit nelze... Připomínáme, že opatření akčního programu (§ 4 až § 12) platí jen pro zemědělské pozemky ve zranitelných oblastech. Výjimkou je limit 170 kg organického N v průměru na 1 ha (§ 8), který se i u zemědělského podnikatele hospodařícího částečně ve zranitelné oblasti hodnotí celkově, tedy při započtení zemědělských pozemků mimo zranitelné oblasti. Stejně tak se na celý obchodní závod vztahuje i požadavek na potřebné skladovací kapacity (§ 9, odst. 1 a 2).

Doporučujeme si tedy stáhnout platné znění NV č. 262/2012 Sb., po zapracování změn daných novelou:

- platné znění NV č. 262/2012 Sb.

- platné znění NV č. 262/2012 Sb., s vyznačenými změnami

 

Prezentaci k  nitrátové směrnici a metodiky pro praxi, např. Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech naleznete zde


Přehled hlavních změn:

Změny ve vymezení zranitelných oblastí

- vymezení zranitelných oblastí (§ 2 a 3, příloha č. 1): 

 • přidání 59 katastrálních území (v okresech Rakovník, Plzeň-sever, Rokycany, Příbram, Jindřichův Hradec, Kolín, Žďár nad Sázavou, Blansko, Brno-venkov, Vyškov, Přerov, Kroměříž, Opava, Jeseník)
 • vyřazení 18 katastrálních území (v okresech Příbram, Praha-západ, Liberec)

 

Změny v opatřeních akčního programu

- zákaz hnojení (§ 6, tabulka č. 1 v příloze č. 2; platí i pro žadatele o dotace na AEKO a EZ): 

 • nově se vztahuje pouze na ornou půdu a trvalé travní porosty
 • upřesnění možnosti časnějšího hnojení pšenice a řepky v předjarním období (pozemky s průměrnou sklonitostí do 5°)
 • umožnění nouzové aplikace v období zákazu hnojení, v případě havarijní situace v ustájovacích nebo skladovacích objektech

- lImity hnojení (odst. 1 až 6 v § 7, tabulky č. 1 až 6 v příloze č. 3):

 • nastavení limitů podle 3 výnosových hladin (automatické zařazení DPB, příp. parcely do příslušné výnosové hladiny v Portálu farmáře), s možností hnojení na vyšší výnosovou hladinu na základě prokázaných vyšších výnosů
 • upřesnění, že v případě zapravení porostu z důvodů jeho poškození se přívod dusíku z předchozího hnojení k zapravené plodině nezapočítá do limitu náhradní plodiny
 • stanovení požadavků na hnojení zeleniny
 • úprava zápočtu dusíku z digestátu ze 70 % na 60 %

- hnojení v létě a na podzim (odst. 7 až 9 v § 7, tabulky č. 2 až 6 v příloze č. 2):

 • rozšíření omezení hnojení i pro zeleninu
 • způsob hnojení 1 a 2 - umožnění zvýšených dávek ve III. aplikačním pásmu pro ozimou cibuli a česnek
 • způsob hnojení 3 - umožnění hnojení k meziplodinám a na podporu rozkladu slámy v aplikačním pásmu III.b i minerálními hnojivy
 • způsob hnojení 3 - rozšíření zákazu hnojení v létě a na podzim minerálními dusíkatými hnojivy v případě půdy ponechané přes zimu bez porostu
  •        k meziplodinám (pokud nebude meziplodina ponechána na pozemku alespoň do 15. února následujícího roku nebo po ní nebude následovat ozimá plodina)
  •        na podporu rozkladu slámy (pokud nebude následovat ozimá plodina nebo meziplodina ponechaná na pozemku alespoň do 15. února následujícího roku)
 • způsob hnojení 4 - snížení dávek dusíku při organickém hnojení v létě a na podzim pro následné jarní plodiny, pokud není zapravena sláma nebo pěstována meziplodina a rozšíření povinnosti použít inhibitor nitrifikace i na I. a II. aplikační pásmo

- skladování hnojiv (§ 9):

 • úprava doby uložení statkových hnojiv na zemědělském pozemku při jejich meziskladování, a to z 12 na 9 měsíců
 • upřesnění kritérií pro umístění složiště statkového hnojiva nebo kompostu (org. hnojivo)
  • zvětšení vzdálenosti od povrchových vod na minimálně 100 m, a to na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5°
  • rozšíření zákazu uložení o půdy na velmi propustném podloží (hlavní půdní jednotka 05, v klimatických regionech 0 – 3)
 • zvýšení minimální výšky kupy uloženého statkového hnojiva z 1,5 m na 1,7 m
 • rozšíření povinnosti meziskladování i pro statková hnojiva vznikající v chovech drůbeže
 • upřesnění, že potřebného podílu steliva lze dosáhnout i po jeho následném doplnění před uložením chlévské mrvy na pozemku

- střídání plodin (§ 10):

 • doplnění požadavků za účelem jejich sjednocení s podmínkami pro přímé platby
  •        při pěstování meziplodin, pokud nenásleduje ozimá plodina, se ponechá porost na zemědělském pozemku alespoň do 31. října
  •        jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost jetelovin zaorat po 31. říjnu

- hospodaření na svazích (§ 11):

 • vypuštění požadavků na protierozní opatření na mírně a silně erozně ohrožených půdách (MEO, SEO) z důvodu duplicity s požadavky kontroly podmíněnosti (DZES 5)
 • posun zákazu hnojení (s výjimkou hnoje apod.) u trvalých travních porostů, a to z 10° na 12° (platí i pro žadatele o dotace na AEKO a EZ)

- hospodaření okolo vod (§ 12):

 • doplnění požadavku na zabránění samovolnému přístupu zvířat do trvalého vodního toku, poškození koryt a údolních niv, zničení břehových porostů a znečištění vod (sjednocení se zněním požadavku PPH 2/1 v kontrole podmíněnosti)

 

Všechny připomínky vznesené v rámci vnitřního připomínkové řízení byly projednány a návrh novely byl podle nich částečně upraven. Připomínáme, že vybrané požadavky z nitrátové směrnice (zákaz hnojení přes zimu, zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin na svazích nad 7° u vody, zákaz hnojení za nevhodných půdních podmínek, požadavek na rovnoměrné hnojení na pozemku, omezení hnojení na svazích) jsou součástí podmínek pro dotace na AEKO a EZ. Změny v NS se tedy týkají i zemědělců hospodařících mimo zranitelné oblasti...
 

Děkujeme Vám za spolupráci při přípravě novely, včetně zaslání připomínek a vyplněných dotazníků (přes 700)!
I nadále nabízíme možnost nás přímo kontaktovat v této věci nebo v jiných oblastech, kde VÚRV, v.v.i. poskytuje zdarma poradenství pro praxi:

Ing. Klír: 603 520 684, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Ing. Kozlovská: 733 375 632, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NITRÁTOVÉ SMĚRNICI

Co je to nitrátová směrnice?

-  předpis Evropské unie (91/676/EHS), vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství

-  jeden ze zákonných požadavků na hospodaření, které jsou kontrolovány v systému kontroly dotací („cross compliance“)

-  u nás je nitrátová směrnice uplatněna v § 33 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.)

-  prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů (zkráceně NV č. 262/2012 Sb.)

Co to jsou zranitelné oblasti?

-  zranitelné oblasti dusičnany, zkratka ZOD

-  jsou to oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů

-  jsou vymezeny v hranicích katastrálních území (k.ú.)

-  vymezení zranitelných oblastí podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech

Jak se má hospodařit ve zranitelných oblastech?

- zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice

- akční program podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech

- požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách

- k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)

- zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat v LPIS na Portálu farmáře informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech

Jaký je harmonogram nitrátové směrnice?

Vymezení a revize zranitelných oblastí

-  základní vymezení zranitelných oblastí: od 11.04.2003 (NV č. 103/2003 Sb.)

-  první revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.09.2007 (novela NV č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 219/2007 Sb.)

-  druhá revize vymezení zranitelných oblastí : od 01.08.2012 (nové NV č. 262/2012 Sb.)

-  třetí revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.08.2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.)

Akční program (požadavky na hospodaření)

-  první akční program: 01.01.2004 - 03.04.2008 (NV č. 103/2003 Sb.)

-  druhý akční program: 04.04.2008 - 31.07.2012 (novela NV č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 108/2008 Sb.)

-  třetí akční program: 01.08.2012 - 31.07.2016 (nové NV č. 262/2012 Sb. a jeho novela nařízením vlády č. 117/2014 Sb.)

čtvrtý akční program: od 01.08.2016 (novela NV č. 262/2012 Sb. nařízením vlády č. 235/2016 Sb.)

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz