• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb. byla schválena

Ve středu 12. června 2024 byla schválena novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. V jejím rámci bylo upřesněno vymezení zranitelných oblastí a byla nastavena pravidla 6. akčního programu nitrátové směrnice na období 2024–2028. Novela byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 193/2024 Sb. a můžete si ji stáhnout i zde. Platné znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb. se zapracovanými změnami naleznete zde. Hlavní změny jsou přehledně popsány v prezentaci. Účinnost změn je od 1. července 2024.

Revize ZOD a příprava 6. akčního programu v ČR

Aktualizováno 19. 12. 2023 (doplněny podklady k návrhu revize ZOD a 6. akčního programu)

V současné době se v České republice připravuje revize zranitelných oblastí (ZOD) 6. akční program nitrátové směrnice na období 2024–2028. Všechny informace k uplatnění této směrnice najdete na webové stránce MZe Nitrátová směrnice a na naší specializované stránce www.nitrat.cz. Upravené vymezení ZOD a pravidla 6. akčního programu by měla být účinná od 1. 7. 2024. Uvítáme Vaše návrhy a připomínky (kontakt pro zaslání najdete zde), tedy co upravit nebo doplnit, např. v porovnání s končícím 5. akčním programem, detailně popsaným v metodice „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice„.

Prezentace k návrhu revize ZOD a 6. akčního programu z jednání pracovní skupiny pro nitrátovou směrnici najdete zde (informace doplněna 19. 12. 2023, kdy byly podklady zveřejněny na webové stránce nitrátové směrnice na portálu MZe).

Veřejná diskuze k ochraně vod v EU

Evropská komise otevřela 1. 12. 2023 pro veřejnost možnost vyjádřit se k problematice ochrany vod před znečištěním dusičnany (odkaz). Výzva a další informace (v češtině) jsou ke stažení zde. Pravidla EU pro dusičnany („nitrátová směrnice„) chrání kvalitu vody tím, že snižují znečištění způsobené dusičnany ze zemědělství a předcházejí mu. Kvalita vody se v EU zlepšila, ale znečištění dusičnany může být stále vážným problémem. Toto hodnocení posoudí, jak dobře tato pravidla fungovala a zda jsou stále vhodná pro svůj účel s ohledem na ambice EU v oblasti životního prostředí a klimatu, udržitelného a odolného zemědělství a zajišťování potravin.

Zákaz hnojení platí i pro ekoplatbu

Na dokončení hnojení kejdou, digestátem, kompostem, hnojem apod. již nezbývá mnoho času. Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice nastává období „zimního“ zákazu hnojení. Vedle toho samozřejmě platí zákaz hnojení za nepříznivých podmínek, tedy, pokud je půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, a to bez ohledu na datum.

Požadavek na zákaz hnojení v nevhodném období byl totiž již dříve převzat do tzv. „minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin“ pro žadatele o dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření a tak se vztahuje na veškerou výměru orné půdy a trvalých travních porostů žadatele, bez ohledu na výskyt zranitelných oblastí.

Ale pozor – od roku 2023 jsou tyto požadavky rovněž součástí podmínek základní celofaremní ekoplatby!

Více najdete zde.

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz