• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Veřejné připomínkové řízení - duben 2016

Novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu je nyní ve druhé fázi připomínkování - ve veřejném připomínkovém řízení. Lhůta připomínek je sice do 25. dubna 2016ale připomínky je třeba zaslat na nevládní organizace (Agrární komora, Asociace soukromého zemědělství, Zemědělský svaz apod.) nebo jiná připomínková místa nejdéle do 20. dubna 2016.

Všechny podklady (návrh novely, zdůvodnění, seznam oficiálních připomínkovacích subjektů) lze stáhnout ze systému eKLEP.

Navrhované úpravy si můžete prohlédnout v aktuální prezentaci k návrhu novely a v detailní prezentaci k revizi zranitelných oblastí.

Přikládáme rovněž verzi platného znění s detailně vyznačenými změnami. Kdežto na eKLEPu je oficiální dokument, kde jsou vyměněny některé celé odstavce a není hned jasné, co se mění...

Jak vyplývá z údajů v prezentacích, v ČR je vysoký podíl měřených bodů se zvyšujícím se obsahem dusičnanů v povrchových a podzemních vodách. U povrchových vod je zvyšující se trend pozorován dokonce u 42 % profilů (průměr EU je 19 % profilů)! V detailních mapách k revizi ZOD si můžete prohlédnout průměrné obsahy dusičnanů (barevná škála) ve vodách v jednotlivých oblastech a hlavně jejich trend, vyjádřený šipkou. Do oblastí s nepříznivým vývojem bude zaměřen tzv. detailní monitoring s cílem zjistit, proč k neustálému zvyšování obsahu dusičnanů dochází. Obecně lze tento trend spojit s trendem nárůstu spotřeby minerálních dusíkatých hnojiv, bez dostatečného přívodu dalších živin (fosfor, draslík). V EU jsme za poslední rok na prvním místě, a to jak ve spotřebě minerálních N-hnojiv, tak ale i v nevyrovnanosti hnojení (poměr N:P2O5:K2O). Novela tedy reaguje na hlavní problémy, jako je často rizikové podzimní hnojení a současně i nastavuje diferencované hnojení podle půdně-klimatických podmínek.

Všechny připomínky vznesené v rámci vnitřního připomínkové řízení byly projednány a návrh novely byl podle nich částečně upraven. Připomínáme, že vybrané požadavky z nitrátové směrnice (zákaz hnojení přes zimu, omezení hnojení na svazích atd.) jsou součástí podmínek pro dotace AEKO. Změny v NS se tedy týkají i zemědělců hospodařících mimo zranitelné oblasti...

Současně nabízíme možnost nás přímo kontaktovat v této věci nebo v jiných oblastech, kde VÚRV, v.v.i. poskytuje zdarma poradenství pro praxi:
Ing. Klír (603 520 684, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), Ing. Kozlovská (733 375 632, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).  

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NITRÁTOVÉ SMĚRNICI

Co je to nitrátová směrnice?

-  předpis Evropské unie (91/676/EHS), vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství

-  jeden ze zákonných požadavků na hospodaření, které jsou kontrolovány v systému kontroly dotací („cross compliance“)

-  u nás je nitrátová směrnice uplatněna v § 33 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.)

-  prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (zkráceně NV č. 262/2012 Sb.)

Co to jsou zranitelné oblasti?

-  zranitelné oblasti dusičnany, zkratka ZOD

-  jsou to oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů

-  jsou vymezeny v hranicích katastrálních území (k.ú.)

-  vymezení zranitelných oblastí podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech

Jak se má hospodařit ve zranitelných oblastech?

- zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice

- akční program podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech

- požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách

- k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)

- zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat v LPIS na Portálu farmáře informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech

Jaký je harmonogram nitrátové směrnice?

A. Vymezení a revize zranitelných oblastí

-  základní vymezení zranitelných oblastí: od 11.04.2003 (NV č. 103/2003 Sb.)

-  první revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.09.2007 (novela - NV č. 219/2007 Sb.)

-  druhá revize vymezení zranitelných oblastí: od 01.08.2012 (nové NV č. 262/2012 Sb.)

B. Akční program (požadavky na zemědělské hospodaření)

-  první akční program: 01.01.2004 - 03.04.2008 (NV č. 103/2003 Sb.)

-  druhý akční program: 04.04.2008 - 31.07.2912 (novela - NV č. 108/2008 Sb.)

-  třetí akční program: od 01.08.2012 (nové NV č. 262/2012 Sb., novela - NV č. 117/2014 Sb.)

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz