Základní předpisy

Zde najdete znění "nitrátové směrnice" - tedy směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.