Související předpisy

Požadavky základních předpisů jsou rozvíjeny a upřesňovány v navazujících předpisech, zejména ve vyhláškách či nařízeních vlády.

 


Vyhlášky č. 450/2005 Sb. - havarijní vyhláška
V roce 2011 byla novelizována vyhláška č. 450/2005 Sb., tzv. havarijní vyhláška. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 175/2011 Sb. Změny se týkají zejména definování  používání závadných látek "ve větším rozsahu", kontrolních systémů, zkoušení těsnosti a požadavků na havarijní plány. V návaznosti na novelu vodního zákona (150/2010 Sb.) vyhláška definuje "odborně způsobilou osobu" pro zkoušení těsnosti nádrží určených pro skladování nebezpečných látek.

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech 
Část z požadavků směrnice Rady 91/676/EHS ("nitrátovásměrnice") - požadavek na rovnoměrné hnojení a zákaz hnojení na sněhem pokrytou, zamrzlou, zaplavenou či přemokřenou půdu jsou uplatněny v
zákoně č. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 9). Tyto důležité požadavky nitrátové směrnice tedy platí na celém území České republiky.

Vyhláška č. 377/2013, o skladování a způsobu používání hnojiv
Nová vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv byla schválena
25.11.2013 s účinností od 1.1.2014. Tato vyhláška vyšla pod číslem 377/2013 Sb. a nahrazuje vyhlášku 274/1998 Sb.

      Vyhláška sjednocuje DJ a VDJ i pro účely dotací (mimo dotací podle NV č. 79/2007 Sb. – prodlouženo do roku 2014). Dále mění koeficienty a normativy, uvádí detailnější rozdělení produkce statkových hnojiv a živin podle kategorií zvířat. Tato vyhláška je synchronizována s předpisy na ochranu ovzduší, jsou zde zohledněny dílčí emisní faktory pro emise amoniaku ze stájí a skladů statkových hnojiv, podle přílohy č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP. Dále vyhláška uvádí nové koeficienty pro evidenci dusíku při pastvě, bez odpočtu ztrát dusíku jako požadavek EK (původní koeficienty s odpočtem ztrát dusíku zůstávají pro dotace podle NV č. 79/2007 Sb.)

Nové body ve vyhlášce o skladování a způsobu používání hnojiv (č. 377/2013 Sb.):

 • uvedení normativů obsahu živin pro digestát z BPS
 • uvedení normativů pro separát a fugát po separaci kejdy
 • úprava normativů produkce statkových hnojiv
 • úprava normativů obsahu živin ve statkových hnojivech
 • zařazení technologických (odpadních) vod ze ŽV (mléčnice, dojírny, …) a RV (např. mytí brambor) mezi pomocné látky (= látky bez účinného obsahu živin)možnost uložení cukrovarské šámy (max. 24 měsíců) a mletých vápenců (max. 2 měsíce) na zemědělské půdě, před jejich použitím
  balená kapalná minerální hnojiva se skladují ve skladech (doplnění textu - adekvátně tuhým minerálním hnojivům)
   tuhé organické hnojivo kompost a tuhá statková hnojiva mohou být uložena na zemědělské půdě před jejich použitím, nejdéle 24 měsíců a pouze na místech vhodných k uložení, schválených v havarijním plánu
  • obsah max. 1 % sušiny a 0,1 % dusíku (= 1 kg N/t)
  • bez požadavků na skladovací kapacity
  • bez zákazu používání v zimě apod., ale respektovat ochranu vod
  • harmonogram aplikace, výběr vhodných ploch, evidence
 • požadavek na rovnoměrnost hnojení není porušen při dodržování ochranných nehnojených pásů (NS, GAEC)
 • umožnění plošného rozstřiku tekutých statkových a kapalných organických hnojiv na travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostech na orné půdě (na tyto porosty se nevztahuje povinnost zapravení do půdy nebo použití hadicových aplikátorů)
 • pokud jsou prováděny odběry a analýzy vzorků vlastních, zejména statkových a organických hnojiv, provádějí se podle vyhlášky č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
 • vlastní rozbor hnojiv má platnost 1 rok
 • doplnění údajů o farmových chovech (mufloni, divoká prasata, jelenovití)

  

Změny vyhlášek 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva a 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

 Od 1. srpna 2014 je v účinnosti novelizované znění dvou prováděcích vyhlášek (474/2000 Sb. a 377/2013 Sb.) k zákonu o hnojivech - vyhláška č. 131/2014 Sb.:

 Hlavní změny ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva:

Příloha č. 1 , tab. 1 - minerální hnojiva

 •  úpravy limitů obsahu těžkých kovů v minerálních hnojivech (zvýšení pro arsen, snížení pro olovo)
 • stanovení limitů obsahu těžkých kovů a PAU pro popel z biomasy

 Příloha č. 1 , tab. 2 - organická a statková hnojiva

 •  vypuštění poznámek o maximální aplikační dávce sušiny 10 t/ha nebo 20 t/ha v průběhu 3 let (tyto požadavky jsou nyní převedeny do vyhlášky č. 377/2014 Sb.)

 Příloha č. 2 – přípustné odchylky

 •  drobné úpravy hodnot pro minerální hnojiva

 Příloha č. 3 – typy hnojiv

 Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva

 •  úprava obsahu živin u typu 18.1.e „digestát“: 3-13 % sušiny, min. 0,3 % N v hnojivu (= min. 3 kg N/t)
 • přidání hnojiva typu 18.1.f „digestát – fugát“: do 3 % sušiny, min. 0,1 % N v hnojivu (= min. 1 kg N/t)
 • přidání hnojiva typu 18.1.g „separovaný digestát“: nad 13 % sušiny, min. 0,5 % N v hnojivu (= min. 5 kg N/t)

 Nově bylo doplněno - Druh pomocné látky: 6. Substráty a zeminy (typy 19.1 – 19.4)


Změna ve vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv:

Do § 7 se doplňují dva nové odstavce: „(7) Maximální aplikační dávka popele ze samostatného spalování biomasy je 2 tuny hnojiva na ha za 3 roky. V témže roce nesmí dojít k souběhu používání popele ze samostatného spalování biomasy s používáním upravených kalů nebo sedimentů.

 (8) Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nad 13 % je 20 tun sušiny na ha v průběhu 3 let. Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nejvýše 13 % je 10 tun sušiny na ha v průběhu 3 let.“

 

POZOR – v odstavci 8 nejde o nový požadavek, jde pouze o přesun této povinnosti z vyhlášky č. 474/2000 Sb. (příloha č. 1, tabulka 2). Tato povinnost vznikla v roce 2009 (novela vyhláškou č. 271/2009 Sb.), v souvislosti s podstatným zvýšením limitů obsahů zinku a mědi ve statkových a organických hnojivech. Omezení celkových aplikačních dávek hnojiv tedy zabraňuje nadměrnému přívodu těžkých kovů do půdy, při jejich zvýšených obsazích, běžně zjišťovaných v praxi.