Monitoring akčního programu

"Nitrátový audit"
Nabízíme možnost zapojení podniků do monitoringu nitrátové směrnice. V rámci našeho šetření Vám provedeme tzv. "nitrátový audit", tedy společně probereme uplatnění nitrátové směrnice ve Vašem podniku. Naše šetření není žádná kontrola, ale na případnou kontrolu pak budete dobře připraveni... Údaje z monitoringu jsou průběžně zpracovávány a dále jsou již předávány jen jako anonymní, zprůměrované hodnoty. Výsledky pak slouží pro úpravu akčního programu, nastavení dotací MZe a hlavně pro naše argumentace směrem k Evropské komisi. Protože jsou získány z širokého a reprezentativního vzorku podniků, mají velkou váhu při našem vyjednávání, kde se snažíme zajistit optimální podmínky, vycházející z půdně-klimatických charakteristik ČR a používaných technologií a způsobů hospodaření v zemědělské praxi. Pokud máte zájem o tuto spolupráci, kontaktujte nás - klir(a)vurv.cz; tel. 603 520 684.

Sledování účinnosti akčního programu nitrátové směrnice v České republice je zajištěno v rámci monitoringu akčního programu. Monitoring akčního programu mimo jiné zahrnuje:

-     ověřovací průzkum plnění požadavků akčního programu v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (cca 30 – 40 pilotních podniků),

-     hodnocení vývoje obsahu půdního dusíku z hlediska pěstovaných plodin, používané agrotechniky a průběhu povětrnosti,

-     terénní šetření v zemědělských podnicích ve zranitelných oblastech (cca 300 podniků),

-     sledování vlivu hospodaření podle akčního programu na jakost vod v pilotním území zranitelných oblastí,

-     hodnocení vlivu zemědělského hospodaření, půdně-klimatických podmínek a průběhu povětrnosti na jakost vod ve sledovaných měrných 
      profilech a v 360 dílčích povodích ČR,

-     zjišťování toků dusíku ve zranitelných oblastech a modelování pohybu dusíku v půdě a vodě pro předpověď budoucího vývoje jakosti vody,

-     sledování vývoje způsobu hospodaření ve zranitelných oblastech na základě dat Českého statistického úřadu, Evidence půdy podle 
      uživatelských vztahů a Evidence hospodářských zvířat.

Na monitoringu se pod koordinací Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV, v.v.i.)  podílí pracovníci Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. (VÚZT, v.v.i.) a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M., v.v.i. (VÚV T.G.M., v.v.i.).