• teaser blank
  • Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    Ochrana vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství

Nové podmínky NS v LPIS

Začátkem října bylo dokončeno zapracování nových podmínek nitrátové směrnice (NS) v ČR do LPIS, a to jak na úrovni dílů půdních bloků (DPB), zemědělských parcel, tak i v mapě. Změny přináší novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, vydaná pod č. 277/2020 Sb. (platné znění). Účinnost změn je od 1. července 2020. 

Doporučujeme si nejprve na Portálu farmáře zkontrolovat, jestli nedošlo ke změnám v zařazení DPB v rámci zranitelných oblastí, dále jen ZOD (60 k.ú. přidaných do ZOD, 45 k.ú. vyřazených ze ZOD). Změny mohou rovněž nastat u některých DPB na hranici k.ú. v ZOD a mimo ZOD, neboť se změnil způsob jejich zařazení (místo převažujícího zařazení rozhodují 2 ha v ZOD). Dále upozorňujeme, že charakteristiky NS (klimatické regiony, aplikační pásma, výnosové hladiny atd.) jsou nově k dispozici i pro DPB mimo ZOD, neboť plnění určitých opatření vycházejících z NS tam může být vyžadováno z titulu jiných předpisů (dotace, režim konkrétního ochranného pásma vodního zdroje, …). Pro ostatní uživatele mimo ZOD nejsou požadavky NS závazné, ale samozřejmě se jimi mohou také řídit, za účelem snížení ztrát dusíku…

Podrobnosti naleznete zde.

 

KONTAKTY:

Ing. Jan Klír, CSc.
tel.: 603 520 684
e-mail: klir(a)vurv.cz

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
tel.: 733 375 632
e-mail: kozlovska(a)vurv.cz